Chose language:    

Danh mục đề tài 
TT Tên đề tài Mã số và cấp quản lý Thời gian thực hiện Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Nghiên cứu cải tạo hệ thống phanh xe khách 52 chỗ ngồi Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng 1983-1984 1984  
2 Nghiên cứu ô nhiễm môi trường do phương tiện vận tải gây ra Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số
B96-15-TĐ-01
1994-1996 7-12-1996 Tốt
3 Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số
B97-III-01TĐ
1997-1999 29-11-1999 Tốt
4 Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy Đề tài cấp Nhà Nước về nghiên cứu cơ bản, mã số
96-III-CB-01
 
1996-2000 2000 Hoàn thành
5 Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số
B00-III-14TĐ
1999-2000 21-12-2000 Tốt
6 Định hướng bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Định đến năm 2010 và kế hoạch hành động bảo vệ môi trường đến năm 2005 Đề tài cấp Tỉnh 2002 28-12-2002 Tốt
7 Xe buýt sạch cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện Việt Nam
 
Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số
B01-17-01TĐ
2001-2002 24-02-2003 Tốt
8 Quy hoạch môi trường kiểu động cho Thành phố Đà Nẵng
 
Đề tài cấp Thành phố 2002-2003 2003 Khá
9 Mô phỏng quá trình cháy nhiên liệu trong động cơ đốt trong và động cơ tên lửa Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà Nước 2001-2003 2003 Xuất sắc
10 Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu "Lao động nghề nghiệp và môi trường" phục vụ giảng dạy về bảo vệ môi trường cho các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc khối công nghệ Đề tài cấp Bộ
Mã số: B2002 -17-18-DAMT
 
2002-2003 2003 Tốt
11 Quy hoạch tuyến giao thông cộng cộng thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng Đề tài cấp Thành phố 2003-2004 2004 Tốt
12 Simulation dynamique pour l’amenagement environnemental de l’axe economique Danang-Quangnam-Quangngai Đề tài nghiên cứu của Hiệp hội các trường Đại học Cộng đồng Pháp ngữ 2003-2005 2005 Đã hoàn thành
13 Quản lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng Dự án thử nghiệm của chương trình Kinh tế chất thải WASTE -ECON do CIDA tài trợ 2000-2005 2005 Đã hoàn thành
14 Mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp và cháy phân lớp của nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG Đề tài Nghiên cứu cơ bản cấp Nhà Nước, mã số: 320604 2004-2005 2005 Đã kết thúc
15 Thiết kế chế tạo hệ thống động lực của ô tô lai (hybrid) điện - nhiệt hai chỗ ngồi Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số: B2004 -III- 33-TĐ 2004-2005 2005 Tốt
16 Xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG Đề tài cấp Thành phố 2005-2006 2006 Khá
17 Chế tạo bộ phụ kiện chuyển đổi phương tiện giao thông chạy xăng sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG Dự án ươm tạo công nghệ 2005-2006 2006 Đã kết thúc
18 Nghiên cứu lập đề án xây dựng Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ Đà Nẵng Đề tài cấp Thành phố 2005-2006 2006 Khá
19 Nghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy động cơ đốt trong Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005-2007 2007 Tốt
20 Mô phỏng mối quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ oxit nito trong quá trình cháy khuếch tán Đề tài Nghiên cứu cơ bản cấp Nhà Nước 2006-2008 2008 Đã kết thúc
21 Sử dụng biogas để chạy động cơ diesel cỡ nhỏ Đề tài cấp Thành phố 2007-2008 2008 Tốt
22 Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học nghiên cứu (Research University) để đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao theo nhu cầu của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
B2008-ĐN01-12
 
2008-2009 2009 Tốt
23 Nghiên cứu công nghệ sử dụng Biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới Đề tài độc lập cấp Nhà Nước 2010G/35 2010-2012 2012 Xuất sắc
 
 
   

Diesel Combustion Radiation GATEC Heat radiation transfer in the combustion chamber of diesel engines is divided into two sources: the...

 
   

GATEC-25 LPG/Gasoline Conversion Kit for Motorcycles   1. Performances of LPG/Gasoline...