Chose language:    
 
   

MODELLING OF FLOW IN BIOGAS MIXER   BY FLUENT (By GATEC)  This is a guide to establish a model to calculate the flow through biogas-air mixer for internal combustion engine...

 
   

GATEC-21: BỘ PHỤ KIỆN CẢI TẠO ĐỘNG CƠ   XĂNG THÀNH ĐỘNG CƠ   LƯỠNG NHIÊN LIỆU BIOGAS-XĂNG