Chose language:    

Bằng sáng chế 8187

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Số 8187

HỆ THỐNG KHÔNG TẢI-LÀM ĐẬM CỦA ĐỘNG CƠ Ô TÔ

CHẠY BẰNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG LPGTÓM TẮT

           

 
   

LPG Jet Development in Combustion Chamber of Spark Ignition Engine GATEC In the last decade of 20th century, a new kind of...