Chose language:    

Bằng sáng chế 3692

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Số 3692

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG CHO XE GẮN MÁY

HAI BÁNH SỬ DỤNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

LPG/XĂNGTÓM TẮT

                                                                                                  

                                                                                                             Sáng chế đề cập đến hệ thống cung cấp nhiên liệu cho xe gắn máy hai bánh sử dụng LPG/xăng


 
   

LPG Jet Development in Combustion Chamber of Spark Ignition Engine GATEC In the last decade of 20th century, a new kind of...