Chose language:    

The article was published (Page 1)

List of articles published

No. Name articles Publish Content
1. BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG: Tính tóan tia phun khuếch tán trong môi trường không khí yên tĩnh. Tạp chí Bảo hộ Lao động Số 8, pp. 15-18, 2000 Read
2. BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Liviu GEORGESCU: A mathematical model for calculation of turbulence diffusion combustion in air and in Diesel engines. Proceedings of the VII International Conference of Motor Vehicles CAR-2000 (FISITA, SIAR),       Romania, 16-17 Nov. 2000, Vol ICE, pp 8-16 Read
3. Liviu GEORGESCU BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI: Researches concerning fuel consumption of automobiles in real urban traffic. Proceedings of the VII International Conference of Motor Vehicles CAR-2000 (FISITA, SIAR), Romania, 16-17 Nov. 2000, Vol. ICE, pp 8-16 Read
4. BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, NG. HUU HUONG: Nghiên cứu sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm trong tia phun rối khuếch tán. Tạp chí Bảo Hộ Lao Động số 11, pp. 8-10, 2000 Read
5. BUI VAN GA, LE VAN TUY, Maurice BRUN: Ảnh hưởng của các thông số vận hành đến tính năng của động cơ sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2000, pp. 27-29 Read
6. BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUE: Bộ tạo hỗn hợp cho xe gắn máy sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tạp chí Giao thông Vận tải số 12/2000, pp. 44-47, 2000 Read
7. BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUE: Bộ chế hòa khí hai nhiên liệu LPG/xăng dùng cho xe gắn máy hai bánh. Tạp chí Khoa học-Công nghệ số 25-26, pp. 69-73, 2000 Read
8. BUI VAN GA, TR.THANH HAI TUNG: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháyPhần 4 : Mô hình hóa sự hình thành NOx trong buồng cháy động cơ Diesel. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết, Hà Nội 06-01-2001, pp. 203-209 Read
9. Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hường: Sử dụng xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng để làm giảm ô nhiễm môi trường không khí. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải), No 4, pp. 51-54, 2001 Read
10. Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, J.M. Vignon: Calculation of turbulent diffusion jets under effects of gravity and moving surrounding air. Vietnamese Journal of Mechanics, Vol. 23, No. 2, pp. 87-94, 2001 Read
11. Bùi Văn Ga: The Two Wheels Motorcycle Running on Liquefied Petroleum Gas (LPG) : A Solution for Urban Air Pollution in Vietnam. 6th ASEAN Science Technology Week, pp. 221, Brunei 17-19 Septembre 2001 Read
12. Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Phan Minh Đức, M. Brun,J, M. Vignon: Mô hình hóa diễn biến áp suất trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun LPG trực tiếp. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải), No. 11, pp. 43-46, 2001 Read
13. Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, M. Brun, J.M. Vignon: Nghiên cứu thực nghiệm tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Khoa Học và Công Nghệ, No. 29, pp. 39-43, 2001 Read
14. Bùi Văn Ga: Xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng: Một giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đô thị. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 6 (khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bộ KHCNMT, pp. 292-298, Đà Nẵng, 13-14/12/2001 Read
15. Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang: Mô hình hóa sự phát tán  các chất ô nhiễm từ ống khói công nghiệp. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 6 (khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bộ KHCNMT, pp. 258-264, Đà Nẵng, 13-14/12/2001 Read
16. Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng: Quá trình bốc hơi của tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ. Tạp chí Giao thông Vận tải, No. 12, pp. 32-34, 2001 Read
17. Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Trần Văn Nam: Mô phỏng tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Khoa Học và Công Nghệ, No. 30-31, pp. 97-103, 2001 Read
18. Bùi Văn Ga, Phan Quang Xưng, André BONTEMPS: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Khoa Học và Công Nghệ, No. 34-35, pp. 91-96, 2002 Read
19. Bùi Văn Ga, Lê Văn Lữ: Integral Model for Soot Formation Calculation  of Turbulent Diffusion Flames in Industrial Furnaces. 6th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers,Estoril-Lisbon, Portugal, 02-05 April 2002 Read
20. Phan Quang Xưng, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG so với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng, No. 9, pp. 1-8, 2002 Read
21. Phạm Thị Kim Loan, Bùi Văn Ga, Jean Louis KUENY: Phương pháp mới mô phỏng ảnh hưởng của bộ phận hướng dòng đến dòng chảy tại cửa vào của bánh công tác tuabin Francis. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, No. 9, pp. 93-98, 2002 Read
22. Bùi Văn Ga, Phan Quang Xưng, André BONTEMPS : Đánh giá sai số trong tính toán hệ số truyền nhiệt qua ống ngưng có cánh mảnh. Hội Nghị Khoa học-Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa- ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 25 - 26/4/2002, Phân Ban G.T, pp. 135-140 Read
23. Phạm Xuân Mai, Nguyễn Lê D. Khải, Bùi Văn Ga, L. Georgescu: Methodologies for determinining fuel consumption and gas exhaust for a Daewoo Cielo car in difficult urban traffic. Hội Nghị Khoa học-Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa-ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 25 - 26/4/2002, Phân Ban G.T, pp. 7-13 Read
24. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Van Tuy: Xây dựng phần mềm tính toán quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, No 36 + 37/2002, pp. 131-137. Read
25. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: LPG Motorcycles. ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 031. Science and Technics publishing house. Read
26. Bui Van Ga, Tran Van Nam: Planning Urban Transport System for Danang City. ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 032. Science and Technics publishing house. Read
27. BUI Van Ga, TRAN Van Nam, PHUNG Xuan Tho: Clean Buses in Vietnam International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 033, Hanoi, 24-28 October 2002 Read
28. BUI Van Ga, TRAN Van Nam, HO Tan Quyen, TRAN Dien: Design The Small Bus Run With Liquidized Petrol Gases (LPG) On Vehicle Daihatsu Hijet Jumbo 1.6. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 034, Hanoi, 24-28 October 2002 Read
29. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Ho Tan Quyen: LPG Fueling System for Automobiles Daihatsu 1.6 to Match Urban Transport Conditions in Vietnam ICAT 2002 PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 041, Science and Technics publishing house. Read
30. BUI Van Ga, PHAM Xuan Mai, NGUYEN Huu Huong: Calculation of LPG Stratified Mixture Formation in a Direct Injection Engine. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 044, Hanoi, 24-28 October 2002 Read
31. BUI Van Ga, PHUNG Xuan Tho, NHAN Hong Quang: Eperimental study of turbulence air jet by Laser Dopler Anemometry (LDA). International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 047, Hanoi, 24-28 October 2002 Read
32. Bui Van Ga, Duong Viet Dung, Tran Van Nam: Simulation of liquefied petroleum gas jet in combustion chamber of spark ignition engine. Vietnam Journal of Mechanics, Volume 24 Number 4, Page 209-218, 2002 Read
33. Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong: Simulation of highly vapoized fuel jet in combustion chamber of spark ignition engine. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập IV, trang 112-119, Hà Nội, 12-2002. Read
34. Bui Van Ga, Duong Viet Dung, Phan Quang Xung: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập V: Cơ học máy, trang 148 - 155, Hà Nội, 12-2002 Read
35. Pham Thi Kim Loan, Bui Van Ga: Một phương pháp mô phỏng ảnh hưởng của bộ phận hướng dòng đến dòng chảy tại cửa vảo của bánh công tác Tuabin Francis. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập V: Cơ học máy, trang 156 - 161, Hà Nội, 12-2002 Read
36. Bui Van Ga, Tran Van Nam: Qui hoạch mạng lưới giao thông công cộng Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng, số 87/2002, trang 16-19 Read
37. Bui Van Ga, Nguyen Ngoc Linh, Nguyen huu Huong: Tạo hỗn hợp phân lớp trong buồng cháy động cơ phun LPG trực tiếp bằng cánh hướng dòng đặt trước xú páp nạp. Tạp chí Giao thông vận tải, số 7/2003, pp. 55-58, 2003 Read

38.

Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Hữu Hường, Lê Văn Lữ: Mô hình ba khu vực trong tính toán quá trình cháy phân lớp của động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2003 Read
39. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Hữu Hường, Nguyễn Ngọc Linh: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức bằng mô hình hiện tượng Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2003 Read
40. Phan Thi Kim Loan, Bui Van Ga: Numerical simulation of the flow in a francis turbine at nominal and off-design operating conditions Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2003 Read
41. Bùi Văn Ga, Hồ Tấn Quyền, Nhan Hồng Quang: Phương tiện giao thông "sạch" phù hợp với điều kiện Việt Nam Hội thảo Nghiên cứu khoa học - Chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp trong các trường đại học, Tháng 8/2003 Read
42. Bui Van Ga, Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Nguyen Ngoc Linh : Động cơ cháy phân lớp sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-23/8/2003, pp. 347-354 Read
43. Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Văn Nam: Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp "ENVINDUS". Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-23/8/2003, pp. 276-285 Read
44. Phạm Văn Lang, Bùi Văn Ga, Phạm Xuân Mai, Phạm Thị Kim Loan, Charles HELBRINGER: Công nghệ phục hồi và bảo vệ bờ biển. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-23/8/2003, pp. 323-328 Read
45. Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Hoàng Thị Lan Phương, Cao Xuân Tuấn, Lê Thị Hải Anh: Xử lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-23/8/2003, pp. 9-18 Read
46. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam: Xử lý chất thải rắn. Tạp chí Khoa học và Phát triển, No 94, pp. 25-28, 2003 Read
47. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Hữu Hường, Phạm Xuân Mai: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phương pháp phân tích ảnh. Khoa học và Công nghệ, số 42-43, pp. 57-62, 2003 Read
48. Bùi Văn Ga, Phùng Xuân Thọ, Nguyễn Hữu Hường: Xác định tốc độ cháy của hỗn hợp LPG-không khí trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp. Khoa học và Công nghệ, số 42-43, pp. 63-68, 2003 Read
49. Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong: Mô hình hóa quá trình cháy phân lớp trong động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tạp chí Giao thông Vận tải, No 9/2003, pp. 59-61 Read
50. BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường công nghiệp. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, pp. 87-98, Quinhon 12-2003 Read
51. BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG: Phần mềm hỗ trợ qui hoạch bãi chôn lấp rác. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, pp. 109-117, Quinhon 12-2003 Read
52 BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG: “ENVINDUS”: Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp. Tạp chí Khoa học và Phát triển-Đà Nẵng, số 95, pp. 23-25, 2003 Read
53. BUI VAN GA: Xe gắn máy hai nhiên liệu LPG/xăng. Đăng Kiểm Việt Nam, 10-2003, pp. 9-12 Read
54. BUI VAN GA: Trí thức với sự phát triển của Thành phố Đà Nẵng. Khoa học và Phát triển, số 97, pp. 10-12&32, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, 2003 Read
55. BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN TUY, HO TAN QUYEN: Sử dụng LPG trên xe gắn máy và xe búyt nhỏ. Hội nghị Khoa học-Công nghệ, Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành lập Cục Đăng Kiểm Việt Nam, pp. 116-121, Hà Nội 16-4-2004 Read
56. BUI VAN GA, HO SY XUAN DIEU: Ô tô hybrid : Phương tiện giao thông cá nhân ô sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam. Hội nghị Khoa học-Công nghệ, Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành lập Cục Đăng Kiểm Việt Nam, pp. 165-172, Hà Nội 16-4-2004 Read
57. BUI VAN GA: Đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển Thành phố Đà Nẵng. Khoa học và Phát triển, số 101, pp. 6-7&39, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, 2004 Read
58. Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong: Phenomenological model for determining velocity field of LPG jet in combustion chamber of direct injection SI engine. Vietnam Journal of Mechanics Vol. 26, No2, pp. 83-92, 2004 Read
59. BUI VAN GA: Tramway: Giải pháp phù hợp với giao thông công cộng ở Đà Nẵng. Khoa học và Phát triển, số 102, pp. 9-11,15, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, 2004 Read
60. BUI VAN GA: Các thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống tramway tương lai của Đà Nẵng. Khoa học và Phát triển, số 104, pp. 4-8, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, 2004 Read
61. BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH: Đánh giá mô hình tạo bồ hóng của Tesner-Magnussen bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 8, pp. 98-107, Hà Tiên, 20-22/7/2004 Read
62. BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, LE VAN TUY, NGUYEN NGOC LINH: Đo nồng độ bồ hóng trong buồng cháy Phụ của động Cơ Mazda WL bằng visioscope. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 8, pp. 89-97, Hà Tiên, 20-22/7/2004 Read
63. BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, DUONG VIET DUNG, NHAN HONG QUANG: Tính tóan tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phần mềm FLUENT. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, pp. 108-114, Hà Tiên, 20-22/7/2004 Read
64. BUI VAN GA, PHUNG XUAN THO, NGUYEN NGOC LINH: Sự hình thành bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. Tạp chí Giao thông-Vận tải, số 7/2004, pp. 37-39, 2004 Read
65. BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG, NGUYEN NGOC LINH: Calculation of stratified-charge combustion in LPG direct injection spark ignition engine. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania, 19-22 October 2004 Read
66. BUI VAN GA, PHUNG XUAN THO, PHAM XUAN MAI, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames by Visoscope. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania, 19-22 October 2004 Read
67. BUI VAN GA, TRAN THANH H. TUNG, PHAM XUAN MAI, NG. NGOC LINH: Temperature distribution and soot formation analysis in pre-chamber of Mazda WL engine by AVL Visioscope. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania, 19-22 October 2004 Read
68. BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HO SI XUAN DIEU, NGUYEN NGOC LINH: Nghiên cứu sự phân bố bồ hóng trong buồng cháy phụ của động cơ MAZDA WL bằng visioscope. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 48-49, pp. 151-156, 2004 Read
69. BUI VAN GA: Combustion of LPG-air lean mixture and its application on motorcycle engines. The ASEM workshop on EU/ASIA Science and Technology co-operation on clean technology, Hanoi, 3-4 November, 2004, pp. 351-359 Read
70. PHAM THI KIM LOAN, BUI VAN GA: 3D unsteady turbulent flow analysis in a Francis turbine runner at nominal and off-design operating conditions. Vietnam Journal of Mechanics, vol. 26. No. 3, 2004, pp. 148-156 Read
71. BUI VAN GA, BUI THI MINH TU, PHAM THI DONG PHUONG: Bộ phụ kiện GA-01 cho xe gắn máy chạy gas LPG. Khoa học và Phát triển, No 106/2004, pp. 27-30 Read
72. BUI VAN GA, BUI THI MINH TU: Hệ thống nhiên liệu của xe gắn máy chạy bằng ga LPG. Tạp chí Giao thông vận tải, số 10/2004, pp. 23-24 và 27 Read
73. BUI VAN GA: Quá trình cháy: Mô hình hóa và thực nghiệm. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học, pp. 38-44, Hà Nội, 8-9/4/2004 Read
74. BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUONG, NGUYEN NGOC LINH: Three-zone model in calculating stratified-charge combustion process of LPG direct injection spark ignition engine. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học, pp. 45-54, Hà Nội, 8-9/4/2004 Read
75. BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học, pp. 55-69, Hà Nội, 8-9/4/2004 Read
76. BUI VAN GA, NGUYEN QUAN: Thiết kế bố trí hệ thống động lực trên ô tô hybrid 2 chỗ ngồi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 4(8)/2004, pp. 4-8 Read
72. BUI VAN GA: Xe gắn máy sạch. Tạp chí Giao Thông Vận Tải số 1+2-2005, pp. 75-77 Read
73. BUI VAN GA, NGUYEN QUAN: Ô tô hybrid (lai) Việt Nam. Khoa học và Phát triển, số 109+110-2005, pp. 28-32 Read
74. BUI VAN GA, NGUYEN QUAN: Nghiên cứu hệ thống động lực cho ô tô hybrid (lai) Việt Nam. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 3-2005, pp. 58-60 Read
75. BUI VAN GA, NGUYEN QUAN: Xe kéo rác. Khoa học và Phát triển, số 111-2005, pp. 14-17 Read
76. BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, NGUYEN NGOC LINH: Tính toán bức xạ bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005, pp. 77-86, Hạ Long, 20-22/7/2005 Read
77. BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, LE VAN LU: Quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ NOx trong sản phẩm cháy của lò hơi. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005, pp. 107-114, Hạ Long, 20 -22/7/2005 Read
78. BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, PHAM THI KIM LOAN: Calculation of Velocity Field of LPG Jet in Combustion Chamber of GDI Engine Under Effect of Admission Gas Flow. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005, pp. 99-106, Hạ Long, 20 -22/7/2005 Read
80. BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, HO TAN QUYEN, LE VAN TUY: Phần mềm tính toán hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005, pp. 87-98, Hạ Long, 20-22/7/2005 Read
81. BUI VAN GA, PHAM THI KIM LOAN, NHAN HONG QUANG: Comparison of velocity distribution in turbulent diffusion jet given by the integral model and code CFD FLUENT 6.0. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 27, No. 1-2005, pp. 51-58 Read
82. BUI VAN GA: Tramway-Giải pháp phù hợp với giao thông công cộng Đà Nẵng. Tạp chí Giao thông-Vận tải, số 9-2005, pp. 53-55 Read
83. BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG: Calculation of Stratified Charge Combustion in LPG Direct Injection Spark Ignition Engine. Paper 040, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005 Read
84. BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH: Study of Soot Formation in Turbulent Diffusion Flame by Visioscope. Paper 041, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005 Read
85. BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, HUYNH BA VANG, NGUYEN NGOC LINH: Temperature and Soot Distribution Analysis in Pre-Chamber of MAZDA WL Engine by AVL Visioscope. Paper 042, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005 Read
86. BUI VAN GA: Combustion of LPG-Air Lean Mixture and its Application on Motorcycle Engines. Paper 043, pp. International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005 Read
87. BUI VAN GA, NGUYEN QUAN, HO SI XUAN DIEU : A study of Power Train System for Vietnamese Hybrid Car. Paper 044, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005 Read
88. BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, HO TAN QUYEN, LE VAN TUY: Numerical Code for Calculation of LPG supplying System of Spark Ignition Engines. Paper 045, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005 Read
89. BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, LE VAN LU: Correlation Between Soot and NOx Concentrations in Combustion Products of Industrial Furnance. Paper 047, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005, Hanoi, October 22-24, 2005 Read
90. BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HO TAN QUYEN, TRAN DIEN: Tính năng của động cơ 100cc khi chạy bằng LPG với bộ phụ kiện DATECHCO-GA5. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Vũng Tàu, 26-27/7/2006, pp. 165-172 Read
91. BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vận hành lò đốt công nghiệp đến nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Vũng Tàu, 26-27/7/2006, pp. 173-184 Read
92. BUI VAN GA, TRAN DIEN: So sánh đặc tính của động cơ 100cc khi chạy bằng xăng và bằng LPG với bộ phụ kiện DATECHCO-GA5. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải, số 7, pp. 15-17, 2006 Read
93. BUI VAN GA, TRAN VAN NAM: Combustion of LPG-Air Lean Mixture: A solution for pollution reduction of motorcycles in Vietnam. The 6th General Seminar of the Core University Program “Environmental Science and Technology for sustainability of Asia, Kumamoto, Japan, 2-4 October 2006, pp. 361-367 Read
94. BUI VAN GA, LE VAN TUY, HUYNH BA VANG: Tính năng xe chở rác ba bánh chạy bằng LPG. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải, số 10, pp. 32-34, 2006 Read
95. BUI VAN GA, LE VAN LU: Nghiên cứu thực nghiệm sự hình thành NOx và CO trong buồng đốt lò hơi công nghiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 3(15), 4(16), pp. 1-5, 2006 Read
96. NGUYEN NGOC LINH, BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HUYNH BA VANG, LE VAN LU: Nghiên cứu thực nghiệm hệ số bức xạ nhiệt của ngọn lửa khuếch tán. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 3(15), 4(16), pp. 10-14, 2006 Read
97. BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH: Nghiên cứu thực nghiệm truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, No12, pp. 27-29, 2006 Read
98. TRAN VAN NAM, BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH: So sánh bức xạ của bồ hóng cho bởi mô hình và thực nghiệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 1(18), pp. 49-55, 2007 Read
99. BUI VAN GA, NGO VAN LANH, NGO KIM PHUNG, VENET CEDERIC: Thử nghiệm khí biogas trên động cơ xe gắn máy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 1(18), pp. 1-5, 2007 Read
100. BUI VAN GA, NGO VAN LANH, NGO KIM PHUNG: Tinh luyện khí biogas để chạy động cơ đốt trong. Khoa học và Phát triển, Đà Nẵng 4-2007 Read

Read on page 2

 
   

EXPERIMENTAL STUDY OF TURBULENT AIR JET BY LASER DOPPLER ANEMOMETER (LDA)   A mathematical model has been established to...

 
   

List of articles published No. Name articles Publish Content 1. BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG: Tính tóan tia phun khuếch tán...